ئاڵەکۆک

تازەکان

ئەژمار:
هەژار › یەک لە پەنای خاڵ و سیفری بێ بڕانەوە › سەرچاوەکانdate_range ١٤ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › خواهان تو دل به مهر گردون ننهندdate_range ٣٠ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › خلقان تو ای جلال گوناگونندdate_range ٣٠ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › مردان رهش میل به هستی نکنندdate_range ٣٠ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › شب خيز که عاشقان به شب راز کنندdate_range ٣٠ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › گه زاهدِ تسبیح به دستم خوانندdate_range ٣٠ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › گر عدل کنی برّ جهانت خوانندdate_range ٣٠ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › درویشانند هر چه هست ایشانندdate_range ٣٠ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › ای باد! به خاک مصطفايت سوگندdate_range ٣٠ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › دل گر ره عشق او نپوید چه کندdate_range ٣٠ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › عاشق که تواضع ننماید چه کندdate_range ٣٠ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › زان خوبتری که کس خیال تو کندdate_range ٣٠ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › خواهی که خدا کار نکو با تو کندdate_range ٣٠ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › در چنگِ غم تو دل سرودی نکندdate_range ٣٠ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › نی دیده بود که جستجویش نکندdate_range ٣٠ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › با شیر و پلنگ هر که آمیز کندdate_range ٣٠ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › نقاش اگر ز موی پرگار کندdate_range ٣٤ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › عاشق همه دم فکرِ غم دوست کندdate_range ٣٤ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › در مدرسه اسبابِ عمل می‌بخشندdate_range ٣٤ ڕۆژ لەوەپێش
کەماڵ ڕەحمانی › سیلەچاوێک لە چوارینەکانی ئەبووسەعید ئەبوولخەیر › خوبان همه صیدِ صبح‌خيزان باشندdate_range ٣٤ ڕۆژ لەوەپێش