ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی
مەولەوی
دیوانی مەولەوی
note_add
١. ئاخ پەی خەڵوەتێ
٢. ئاخ چراخ چ ئاخ
٣. ئارەزوومەندیم
٤. ئارەزووی ئازیز
٥. ئارەزووی ئامای مەرگ
٦. ئازارم جە وێم
٧. ئازیز تەن وە نێش
٨. ئازیز دیارەن
٩. ئازیز! تای ڕشتەی
١٠. ئازیز! وە مەرگت
١١. ئازیز! وەس بووزەم
١٢. ئازیزم! ئاهیر
١٣. ئازیزم، ئامای
١٤. ئازیزم، گەردەن...
١٥. ئاماوە وەهار
١٦. ئای چەنە سەرچەنگ
١٧. ئای کێ بی هەواڵ
١٨. ئایینەی کامڵ
١٩. ئیحیا نەبوون
٢٠. ئیمساڵ نەو وەهار
٢١. ئیمشەو تەنیا بێ
٢٢. ئیمشەو دیارەن
٢٣. ئیمشەو مەینەتان
٢٤. ئیمشەو هەر خەمەن
٢٥. ئیمشەو هەم خەمان
٢٦. ئیمشەو هەم دیسان
٢٧. ئێمە گشت فانی
٢٨. ئەدای پەشێوی
٢٩. ئەمجار سەختتەرەن
٣٠. ئەنیسی خەیاڵ
٣١. ئەو جا بەزمگەی
٣٢. ئەو ساتە زانام
٣٣. ئەی دڵ مزگانی
٣٤. ئەی ڕۆشنیی چەم
٣٥. ئەی گرد مەوجوودێ
٣٦. ئەیازی هەمڕاز
٣٧. باعیسی وجوود
٣٨. باڵای ئاڵای...
٣٩. بنچینەی شادیت
٤٠. بوڵبوڵی گوڵشەن
٤١. بکیانە پەیکێ
٤٢. بینایی دیدەم
٤٣. بێشەرت و شۆنیت
٤٤. بێنازەن
٤٥. بەتیەی کارخانەی
٤٦. بەرزان هیلال
٤٧. بەزمی هامفەردان
٤٨. بەڵێ خاڵۆکەم
٤٩. تا تەوانام بی
٥٠. تا جە داخی تاق
٥١. تۆ نەی کۆچدا
٥٢. تۆپڵاخەی دووکەڵ
٥٣. تەئسیری خەیاڵ
٥٤. تەختەی مۆبەت تاش
٥٥. تەدریس و تەقدیس
٥٦. تەرسوون ئەر بەدەن
٥٧. تەرکی ئینتیزار
٥٨. تەن وە ئێشی دەرد
٥٩. تەژنەی گیان
٦٠. جۆراب چون منی زامان
٦١. جیلوەی جەلای جام
٦٢. جە بێکەسی
٦٣. جە دووریت
٦٤. جە سەردیی مۆبەت
٦٥. جە من تا دووری
٦٦. جە گیان سێر وەردەی
٦٧. جەرگت لەت لەت بۆ
٦٨. خامەی سەراوێز
٦٩. خاک وە دەسی
٧٠. خاڵۆ خاڵۆتەن
٧١. خاڵۆ چون تەدبیر
٧٢. خاڵۆی مەنزڵچی
٧٣. خورشیدی سەمای
٧٤. خەرامان ئاما
٧٥. خەمە فرسەتێ
٧٦. خەیاڵانی شەو
٧٧. خەیلێوەن خەریک
٧٨. داخۆ چەند
٧٩. دنیا نە گێجاو
٨٠. دووریت دیارەن
٨١. دڵ بییەن وە دار
٨٢. دڵ تەم کەردەوە
٨٣. دڵ دیار نییەن
٨٤. دڵ یەند وە ئایر
٨٥. دڵ، ئەرچی
٨٦. دڵە تەبخاڵەت
٨٧. دڵە پڕ چینەن
٨٨. دڵە چەند مەستیت
٨٩. دڵە، وەردەی نەفس
٩٠. دڵە، ڕاگەکەت
٩١. دڵەی خەم خەیاڵ
٩٢. دڵەی دڵ...
٩٣. دیارەن دیدەم
٩٤. دیاکەی وە شەرم
٩٥. دیدەم نەو نەمام
٩٦. دیدەم وە دیدەت
٩٧. دەخیلم خاڵۆ
٩٨. دەرد وە بانی دەرد
٩٩. دەرمانی زامان
١٠٠. دەروێش
١٠١. دەلیلی وادەی
١٠٢. دەورێ دەر ساقی
١٠٣. دەک فەڵەک
١٠٤. زووسانەن
١٠٥. زیای دڵ
١٠٦. زیلەی تەڵمیتبار
١٠٧. سازش نە مابەین
١٠٨. ساقی ئاوەردە
١٠٩. سفیدیم ئاوەرد
١١٠. سوبحەن
١١١. سیاییم ئاوەرد
١١٢. سەد دووری
١١٣. سەد پەرێم
١١٤. سەدای های هیلال
١١٥. سەر حەڵقەی
١١٦. سەر وە بانی عەین
١١٧. سەرداری زومڕەی
١١٨. سەرشاری سەهبای
١١٩. سەرلەتەرەی خەم
١٢٠. شادی گەردی خەم
١٢١. شنەفتم دووربا
١٢٢. شنەفتم گیانم
١٢٣. شوورای عاشوران
١٢٤. شی ئەو سەفا و سەیر
١٢٥. شیفای ئێش و نێش
١٢٦. شێخی دەوڵەمەند
١٢٧. شەرارەی کوورەی
١٢٨. شەریکی ناڵەی
١٢٩. شەماڵ ئەڕجووم
١٣٠. شەماڵ، دارانەن
١٣١. شەماڵی داخان
١٣٢. فەریادم وە تۆن
١٣٣. فەسڵی نەو پاییز
١٣٤. فەڵەک
١٣٥. فەڵەک بێفرسەت
١٣٦. فەڵەک مشناسووت
١٣٧. قوربان! قوربانەن
١٣٨. قوربان، ئەر چەندێ
١٣٩. قیبلەم تۆم نە دڵ
١٤٠. قیبلەم کەردەنی
١٤١. لوای بینایی
١٤٢. لوقمەکەی ماساو
١٤٣. ماتەمی و وەهار
١٤٤. مامۆسای سەر ئێڵ
١٤٥. مامۆستای شیرین
١٤٦. مایەی ئێش و نێش
١٤٧. من خەریکی ئێش
١٤٨. من پێسەم زانا
١٤٩. من کە دڵ دایم...
١٥٠. منارە سەدای سەڵاش سەد تەرزەن
١٥١. موبارەکت بۆ
١٥٢. مەجنوونەکەی وێڵ
١٥٣. مەرگت دێوەلوول
١٥٤. مەنزڵگەی دیدەم
١٥٥. مەیلت ئارەزووی
١٥٦. نازک تەدارەک
١٥٧. نامەکەت پەی چێش
١٥٨. نامەکەت یاوا
١٥٩. نامەی بێمەیلیم
١٦٠. نامەی عەنبەربۆت
١٦١. نامەی نەفتینت
١٦٢. ناوەری وە دڵ
١٦٣. نزوول کێشا
١٦٤. نمانای بەهەشت
١٦٥. نوورئەفشانیش...
١٦٦. نە ئاهینگەرێ
١٦٧. نە تۆی حەڵقەی
١٦٨. نە تەن یادەکەی
١٦٩. نە نازک خەیاڵ
١٧٠. نە نەیخانەی تەن
١٧١. نە هات و نەهات
١٧٢. نەتیجەی پاک دین
١٧٣. نەتیجەی پاکان
١٧٤. نەسیم دووی
١٧٥. نەسیمی مەحرەم
١٧٦. نەمەندەن خەیاڵ
١٧٧. نەواتم عەرعەر
١٧٨. نەوای ناڵەی دڵ
١٧٩. نەوای کەژاوەی لەیلێ نازانەن
١٨٠. نەوباوەی خەیاڵ
١٨١. نەی گەهوارەی
١٨٢. وادەی سفیدی
١٨٣. وادەی سەفەرەن
١٨٤. وێش نمەوینۆ
١٨٥. وە خیلافەوەن
١٨٦. وەختی چەم نە چەم
١٨٧. وەختەن پیاڵەی دڵەی...
١٨٨. وەسەن ئەی مەخسەڵ
١٨٩. وەش ئامای
١٩٠. وەش ئامای وە خەیر
١٩١. وەفای چەرخی چەپ
١٩٢. وەهارەن
١٩٣. وەهارەن، سەوزەن
١٩٤. وەهارەن، سەیرەن
١٩٥. وەی من دیارەن
١٩٦. وەی من پەی سەفای
١٩٧. پای شادیم
١٩٨. پزیسکەی چەخماخ
١٩٩. پۆی خەیاتەی فەرد
٢٠٠. پێشانیم
٢٠١. پەشێو وێنەی وێم
٢٠٢. پەشێوی
٢٠٣. پەژارەت شادیم
٢٠٤. پەی کەسێ
٢٠٥. پەیغامی باڵای
٢٠٦. چون وەڵگ شادی
٢٠٧. چون چیهرەی خەیاڵ
٢٠٨. چێش واچۆ مەعدووم
٢٠٩. چێشەن پەشێویم
٢١٠. چەرخ هەر ئەو چەرخەن
٢١١. چەرخە یە تۆنی
٢١٢. چەم پەی فەرشی پات
٢١٣. چەمان هەم قامەت
٢١٤. ڕا جەعفەرئاباد
٢١٥. ڕوێ فکری بەخت
٢١٦. ڕۆشنی دیدەم
٢١٧. ڕیازەتکێشان
٢١٨. ڕەفیقی مەحرەم
٢١٩. ڕەمەزان تلۆع
٢٢٠. کام حاڵەت
٢٢١. کام سارا؟
٢٢٢. کزەی چزەی
٢٢٣. کۆرپە ئەگریجان
٢٢٤. کۆن ئەو دڵ
٢٢٥. گوم بی
٢٢٦. گۆشەی ئاتەشخان
٢٢٧. گۆشەی سیاماڵ
٢٢٨. گێجی ئاڵانی
٢٢٩. گەرد ئالوودەن
٢٣٠. گەرمیی کوورەی
٢٣١. ها تەن ئەلوەدای
٢٣٢. هامدەردان ئامان
٢٣٣. هامدەردان ئێشێ
٢٣٤. هامدەردان! بەردەن
٢٣٥. هامن ها منوار
٢٣٦. هانا ها ویەرد
٢٣٧. هاڵ بەدهاڵ
٢٣٨. های شەماڵ
٢٣٩. های ڕەقیب ئەو شۆن
٢٤٠. هیجرانت جە تەرح
٢٤١. هیچ کەس نەواچۆ
٢٤٢. هەرچی دیت وە چەم
٢٤٣. هەرچەند وێم
٢٤٤. هەرچەند هجرانت
٢٤٥. هەرچەنی ناکاو
٢٤٦. هەقت بە دەسەن
٢٤٧. هەوای زمستان
٢٤٨. هەوای سەر ساراڵ
٢٤٩. هەی نیزام نە زام
٢٥٠. هەی هوو های چەندەن
٢٥١. یا شێخ هەڕگاوان
٢٥٢. یادی زوڵفی لوول
٢٥٣. یاران بەرشییەن
٢٥٤. یاری وەفادار
٢٥٥. یاوا پێم نامەی
٢٥٦. ئازیز! جە دووریت
٢٥٧. بڕیا وە باڵای
٢٥٨. تا دڵ
٢٥٩. تا وە زوڵف و ڕووی تۆ تەماشامەن
٢٦٠. خاست فەرماوان
٢٦١. خەرمانی خەمان
٢٦٢. دزەکەی زەهاو
٢٦٣. دیدەم
٢٦٤. دیدەنی دیدار
٢٦٥. دیسان دەسی چەرخ هەم هانە کاردا
٢٦٦. دەفتەری قەزات
٢٦٧. قسەیێ ئەکەم
٢٦٨. قوولەی بایەقوش
٢٦٩. لە سەدای نەبات
٢٧٠. نە ڕۆ ئارامەن
٢٧١. پیری و فەقیری
٢٧٢. پەنج بییەن وە شەش
٢٧٣. چون شەماڵەی نوور
٢٧٤. ڕیشێ چەنی من
٢٧٥. گەر زەڕەی
٢٧٦. هەر کاتێ
٢٧٧. هەر یەند
٢٧٨. هەرچیت دابوو پێم
٢٧٩. یاران، دڵداران